ŞUBE MÜDÜRÜ NASIL OLUNUR ?

Şube müdürü olmak isteyenler ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler içindir;

ŞUBE MÜDÜRÜ KİMDİR NE İŞ YAPAR

Şube müdürü, kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerle yazışmaların zamanında, mevzuata ve usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak, evrak, dosyalama ve arşiv işlemlerini yürütmek, istatistiki bilgileri derlemek, yıllık çalışma programı ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başkanlık Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi altında çalışmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 2. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak yada en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. 3. Müracaatın son tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevlerde en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak. (sözleşmeli, vekaleten ve geçici görevlendirme süreleri dahil) 4. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak. 5. Başvuru yapılacak unvanda çalışmıyor olmak veya müktesebi bulunmamak.

Guaraante Money Back

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru süreci, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden DİBBYS Programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Yazılı sınava katılım ücretlidir. En son sınav ücreti 220 TL olarak belirlenmiştir. Sınav ücreti ödeme işlemi, "sinavodeme.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilir. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Diyanet İşeri Başkanlığı internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından“https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve KONULARI

1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır. 2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ayrıca ilan edilecektir. 3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 4. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir. 5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. 6. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir. 7. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstülüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. 8. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan), b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan), c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan), d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan). 9. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Başarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az 60 (altmış), sözlü sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olana, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana, başarı sıralamasında öncelik verilecektir. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak sıralanacaktır.