VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ NASIL OLUNUR ?

    

VHKİ'nin Görevi Nedir?

(1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır: a) Verilen işleri zamanında yerine getirmek, işlerini usulüne uygun olarak yapmak. b) Yazı ve metinleri bilgisayar ortamında hazırlamak. c) Verileri doğru ve süratli bir şekilde bilgisayara girmek ve doğruluğunu kontrol etmek. ç) Evrakta yer alan numara, tarih, gideceği yer, imla hataları gibi şekle veya esasa ait yanlışları düzeltmek ve parafe ederek yazının imzaya hazır hale gelmesini sağlamak. d) İhtiyaç duyulan durumlarda diğer daire ve büro hizmetlerinin yerine getirilmesine yardım etmek. e) Diğer memurlarla ahenk ve işbirliği içerisinde çalışmak. f) Görev alanı ile ilgili konularda verilen diğer görevleri yapmak. (2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memurun bulunmadığı hallerde onun görevlerini de yapmakla yükümlüdür.

I. Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak. En az lise veya dengi okul mezunu olmak. Başkanlık teşkilatında en az 2 yıl görev yapmış olmak. Bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde belge veya sertifikaya sahip olmak.

II. Tebligat ve Duyurular

Sınav hakkında duyurular DBYS sistemi üzerinden yapılcak olup ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Sınav giriş belgesi alma ve sonuç öğrenme işlemleri "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresinden yapılacaktır.

III. Sınavın Şekli, Yeri ve Zamanı

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasını takiben belirlenecektir. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra belirlenecektir. Yazılı ve sözlü sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybedecektir. Yazılı sınav konuları ayrıca belirtilmiştir.

IV. Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarını belirli süreler içinde yapabilirler. İtirazların sonuçları belirli süre içinde açıklanacaktır. V. Değerlendirme ve Başarı Sıralaması Başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Yazılı sınav 60 puan sözlü sav 40 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

VI. Diğer Hususlar

Gerçeğe aykırı bilgi vermek veya belge sunmak geçersizlikle sonuçlanacaktır. Belirtilmeyen hususlar için ilgili genel yönetmelik ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.

VII. Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları:

Türkçe Yazım Kuralları Anayasa ve diğer yasalar Diyanet İşleri Başkanlığı yönetmelikleri . Anayasa 7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 11. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 12.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 13. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 14. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği 15. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 16. Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 17. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 16 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (6/6/1978-7/15754) 18. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği 20. Taşınır Mal Yönetmeliği Gibi konulardan soru gelmektedir.